Signaleer stress, voorkom verzuim en blijf gezond.


Veel gestelde vragen

Kerncijfers stress en burn-out

 • Ruim de helft van de beroepsbevolking heeft nu sterk verhoogd risico op verzuim door stressklachten, overspanning of burn-out. Uit ons recente onderzoek tijdens de lock-down t.g.v. de Corona pandemie komt naar voren dat 56% van de werkende mensen een risicoprofiel heeft om tussen nu en een jaar uit te vallen door psychische overbelasting.
 • 37,1% van de beroepsbevolking verzuimt al regelmatig door stressklachten, overspanning of burn-out (bron: TNO).
 • 17,1% van de beroepsbevolking met dit soort klachten zit in de acute gevarenzone met een sterk verhoogd risico langdurig uit te vallen (bron TNO, NCPSB).
 • De gemiddelde duur van stress gerelateerd verzuim is de afgelopen jaren fors toegenomen naar 220 dagen (2018, bron: Arboned).
 • De werkelijke verzuimkosten bedragen circa 2,5 x de loonsomkosten van een uitgevallen medewerker (bron: Arboned). Hierin is bijvoorbeeld inbegrepen inhuurkosten, werkuren vanuit management, HRM, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en faalkosten.
 • De ruime meerderheid - 70-80% - van mensen zien hun uitval niet aankomen.
 • Met de aanpak van het NCPSB kan 96,2% van psychisch verzuim worden voorkomen.

De praktijk laat zien dat de preventieve aanpak van NCPSB werkt. Maarliefst 96,2% van het psychische verzuim kan worden voorkomen door inzet van de Vitality Mind Challenge in combinatie met coaching. Deze resultaten zien we keer op keer bevestigd in de organisaties die ervoor hebben gekozen hun medewerkers preventief te 'screenen' op stressoren en hoe zij hiermee omgaan.

Omdat 80% van de mensen hun uitval zelf niet ziet aankomen richt de aanpak van het NCPSB zich preventief op alle medewerkers. Daarom ook op diegenen die zich ogenschijnlijk “goed voelen". Dit leidt tot echte preventie en (onverwachte) uitval kan hierdoor worden voorkomen.

Benodigd aantal preventie-gesprekken om 96,2% van de burn-outs te voorkomen bij een onderzoekspopulatie van 100 medewerkers:

Groep 1:

- 46% (46 deelnemers) hebben genoeg aan een uur coaching over de uitleg van hun resultaten. Deze groep heeft geen verdere coaching nodig. Bewustwording van persoonlijke risicofactoren geeft deelnemers de mogelijkheid om daar zelf beter mee om te gaan.

Groep 2:

 • -  27% (27 deelnemers) hebben gemiddeld 4,3 uur coaching nodig om preventief uitval te voorkomen. Kenmerk van deze groep is dat de deelnemers, en hun omgeving, zich meestal niet bewust zijn van het risico op uitval. Achteraf zeggen deze deelnemers vaak: “er waren wel degelijk signalen”.
 • -  Het risico op langdurige uitval is de komende maanden niet direct aanwezig maar wel op langere termijn. Men verzuimt nog niet.

  Groep 3:

 • -  22% (22 deelnemers) hebben ook gemiddeld 4,3 uur coaching nodig om preventief uitval te voorkomen. Deze groep heeft gemiddeld geen langere coaching nodig maar wel een complexere benadering. Ook is de spreiding groter, namelijk van 2 uren coaching tot 11 uren coaching.
 • -  Dit is ook de groep waarbij er al (kort en/of frequent) verzuim is maar nog geen langdurige uitval. Er is een zeer verhoogd risico dat langdurige uitval binnen een aantal maanden zal plaatsvinden. Preventieve coaching is zeer urgent.

  Groep 4:

 • -  5% (5 deelnemers). Deze groep heeft twee subgroepen. Deze deelnemers moeten in alle gevallen worden doorverwezen naar de huisarts. Deze groep heeft langdurige behandeling nodig. Het NCPSB kan dit getal niet onmiddellijk verlagen.
 • -  Wanneer iemand in deze groep terecht komt kan er helaas geen preventieve coaching meer plaatsvinden.

- Subgroepen:

 • -  Groep 4A
  Als de VMC factoren Stress en Stress Management in het rood staan heeft deze deelnemer al een burn-out.
 • -  Groep 4B
  Als het totale VMC indexcijfer zwaar onvoldoende is (lager dan 0.78) is het mogelijk dat er behalve een burn-out ook andere klinische problematiek aanwezig is.

Uit de kerncijfers blijkt dat preventief coachen van medewerkers een geringere investering is dan het curatief behandelen van medewerkers die uitgevallen zijn door psychische overbelasting (waaronder burn-out).

Curatief begeleiden

Een persoon die uitvalt met een burn-out verzuimt ruim 220 dagen van het werk. De persoon moet zowel lichamelijk als mentaal herstellen om het werk weer te kunnen hervatten. In de reguliere zorg wordt geadviseerd om eerst 2 tot 3 maanden rust te nemen alvorens te gaan werken aan herstel. Dit herstellen gebeurt al dan niet onder intensieve begeleiding van therapeuten en psychologen.

Mensen die heel dicht tegen een burn-out aanzitten of al middenin de burn-out zitten, hebben vaak allerlei ideeën bedacht om van hun klachten af te komen. Maar ze kunnen zich er niet meer 'uitdenken'. Door de stress gaat je ratio achteruit en heb je chaos in je hoofd. Je kunt de zaken niet meer goed ordenen, je kan je slecht concentreren en zelfreflectie toepassen lukt ook niet meer. Allemaal vaardigheden die je nodig hebt voor gerichte coaching.

Wanneer de energie te ver is weggelekt beperkt een persoon zich vaak onbewust tot zichzelf staande houden, taakgerichtheid en hard werken. En om niet overweldigd te worden door veranderingen en ontwikkelingen trekt hij zich terug in de eigen veilige cocon en gaat uit verbinding met de omgeving.

De meeste mensen die een burn-out hebben gehad, geven aan dat zij nooit weer helemaal 'de oude' zijn geworden en dat het energieniveau lager blijft dan voorheen. Dit wordt bevestigd in de wetenschappelijke literatuur die te vinden is over de burn-out.

Preventief coachen

Door preventief mensen te helpen voorkomen dat ze een burn-out krijgen, besparen we de mens en de organisatie veel leed en een lange hersteltijd. Omdat 80% van de mensen hun eigen eigen burn- out niet ziet aankomen, helpen we ze met de VMC om preventief onbewuste destructieve gedragspatronen in beeld te brengen. Na dit inzicht krijgt de persoon handvatten om deze patronen te herkennen en om te zetten in stressvrije gedachten, gevoelens en handelingen.

Door preventief te werken houdt de persoon zijn energieniveau op peil en zijn ze nog in staat hun gedachten te ordenen, te concentreren en zelfreflectie toe te passen. We voorkomen dat er onbewust levensenergie weglekt waardoor er ruimte is voor pro-activiteit, problemen oplossen, initiatieven, omgaan met veranderingen en persoonlijke ontwikkeling.

Businesscase

In dit document is een businesscase opgenomen wat de kosten zijn voor een organisatie bij langdurige uitval door psychische overbelasting.

Problemen en gedoe binnen de organisatie leiden onherroepelijk tot stress en verlies van de productiviteit. Hoe langer je wacht met interventies, hoe meer sluimerende 'brandhaarden' ontstaan. Wanneer medewerkers bezig zijn met gedoe, leidt hen dat af van hun echte werk. Denk hier bijvoorbeeld aan roddelen, besluiteloosheid in vergaderingen, zoeken naar antwoorden, wij-zij strijd, ziekte opvangen. In organisaties zonder stress en gedoe halen medewerkers een arbeidsproductiviteit van circa 90% (fase 0). Onze ervaring is dat in organisaties met gedoe de productiviteit daalt naar gemiddeld 50% – 60%; een verlies van ruim 30% productiviteit door energieverlies, piekeren, zorgen maken, onvrede en verslechterde
onderlinge verhoudingen.

Niet bijsturen is de ellende omarmen

Door de toename van stress door de veenbrand, neemt ook de passie, bevlogenheid, betrokkenheid en zingeving af en is het een kwestie van tijd dat de veenbrand omslaat naar een uitslaande brand die ook waarneembaar is voor de omgeving (klanten, leveranciers, financiers, familie).

Veenbrand

Fase 0

Het doel van NCPSB is om zo dicht
mogelijk bij Fase 0 te komen; een
organisatie waarin medewerkers hun
verantwoordelijkheid nemen voor hun rol en plek in de organisatie. Wanneer door omstandigheden zoals veranderingen in wet- en regelgeving, crisis, groei, krimp, etc. onbalans in de organisatie ontstaat, nemen sleutelfiguren hun verantwoordelijkheid om onderstromen te duiden en hierop interventies te doen. Onbalans is niet te voorkomen, wel de wijze waarop je hiermee omgaat.

Om de veenbrand(en) snel op te sporen adviseren wij een Vitality Company Scan (VCS) uit te voeren. Deze scan legt haarfijn bloot waar de veenbrand uit bestaat, waar die zich bevindt en welke interventies gedaan moeten worden om in control te komen.

Voor meer informatie over de VCS kunt u contact met ons opnemen.

"Iedere leider wil het stuur in handen hebben, in control zijn. Ook in lastigere tijden."

Belangrijk om te stellen is dat psychische overbelasting niet noodzakelijkerwijs alleen wordt veroorzaakt door de werksituatie. Ook problemen in de privé-situatie kunnen aanleiding geven tot psychische overbelasting. Via de VMC wordt inzichtelijk gemaakt waar de bron van de stress zit, zodat gerichte interventies gedaan kunnen worden.

Organisaties kunnen er voor kiezen om aan de hand van alle VMC uitslagen op meta-niveau een trendanalyse uit te voeren. Aan de hand van de trendanalyse verkrijgt de organisatie inzicht waar veel stressbeleving is en waar minder/weinig aan de hand is. Op basis van deze inzichten kan besloten worden nader onderzoek in te stellen om te achterhalen waarom op bepaalde plekken meer/minder stressbeleving is.

Werkgerelateerde stress is vaak een symptoom van gedoe in de onderstroom van organisaties. Wij vergelijken dit met een veenbrand; de sluimerende onderstroom die onbewust veel stress veroorzaakt bij personen. Omdat deze stress subtiel aanwezig is en vaak beschouwd wordt als normaal, is dit een grote risicofactor voor het onverwachts uitvallen van mensen met een burn-out. Wanneer een organisatie de veenbrand laat sluimeren is het een kwestie van tijd dat de veenbrand overgaat in een uitslaande brand (meer uitval en personeelsverloop).

Op het niveau van het organisatie(sub)systeem kan dan een systemische analyse uitgevoerd worden wat de wortels zijn van de onbewuste (systeem)stress en het gedoe. Vaak zien we in de systeemwortels een onbalans terug, die door gerichte interventies verstevigd kan worden en de verborgen burn-out bij de medewerkers verdwijnt.

In dit geval is het belangrijk dat het management de wil heeft om hier wat mee te doen. Vanuit deze optiek verwachten wij dan ook altijd commitment van het hoogste management om gerichte interventies te doen omwille van de gezondheid van het gehele systeem.

De individuele medewerker is altijd een onderdeel van omringende systemen zoals werk, gezin, familie, maatschappij en eventueel verenigingen. Een persoon leeft in al deze systemen en wordt daardoor bewust en onbewust geconditioneerd. Daarom zal de coachvraag altijd in deze context beschouwd worden.

Tijdens het eerste gesprek concentreren we ons met name op het inzicht in destructieve gedragspatronen, stressbeleving en stressbeheersing. In vervolggesprekken staat het weerbaar maken van de persoon binnen zijn systemen en het doorbreken van de gedragspatronen centraal.

Dit doen we aan de hand van een breed pallet aan interventies passend bij de persoon. NCPSB heeft een landelijke coachpool bestaande uit coaches met diverse achtergronden, zodat maatwerk geleverd kan worden.

Na de coaching willen we dat de persoon versterkt op eigen kracht verder gaat. Hiervoor hebben we een speciaal programma ontwikkeld om de weerbaarheid te verankeren. De dienst die we hiervoor leveren is Vertragen. Dit kan zowel klassikaal, 1 op 1 als via e-learning. Meer informatie hierover vindt u op vertragen.nl.

Zie ook de antwoorden op interventies voor organisaties, management en de individuele medewerker.

Bij een (dreigende) burn-out wordt vaak geadviseerd om thuis rust te nemen. Echter, wanneer de wortels van de stress in de thuissituatie liggen (familie systeem) dan heeft dit een averechts effect. Daarom vinden wij een systemische analyse bij onze begeleiding cruciaal om de juiste interventies te doen.

Mensen worden al vroeg in hun leven geleerd (tot hun 7e levensjaar) om op een bepaalde manier met situaties om te gaan. De reden dat het kind zich aanpast in zijn of haar gedrag is dat het graag erkenning en binding wil ervaren met de opvoeders. Het gedrag dat een kind vervolgens laat zien is een overlevingsmechanisme om via het gewenste gedrag erkenning te krijgen en/of opgenomen te worden. Deze overlevingsmechanismen hebben als functie om zichzelf staande te houden in het gezin, groepen, werk, maatschappij, etc. Het mechanisme voorkomt angstgevoelens zoals afwijzing, buitensluiting en isolatie.

Het is onze ervaring dat de mate van stressontwikkeling niet perse afhangt van of iemand introvert of extravert is. Ieder mens is uniek in zijn stressbeleving en -beheersing.

Voor dit onderdeel verwijs ik graag naar 'Interventies gericht op management en organisatie', en dan specifiek het onderdeel trendanalyse. Door met regelmaat een meting uit te voeren met de VMC bij de medewerkers binnen de organisatie, kunnen wij een trendanalyse maken die 1) de stress laat zien op dat moment en 2) de ontwikkeling laat zien tussen verschillende meetmomenten.

De trendanalyse is een analyse op de metadata van alle ingevulde VMC's. Door een anonieme koppeling te maken tussen de uitslag en dienst/sector/afdeling/... kan een beeld worden verkregen specifiek in een bepaald gebied van de organisatie.

Het probleem van een burn-out is dat 80% van de mensen die een burn-out hebben gehad deze niet hebben zien aankomen. Het uitvallen van deze medewerker is niet alleen een schok voor de persoon, maar ook voor de zakelijke en privé omgeving. Het gevolg is veel menselijk leed, continuïteitsproblemen met als gevolg van kennis en vaardigheden en toename van de werkdruk bij collega's. Dit alles leidt tot gigantische verzuim- en faalkosten omdat een burn-out 6 tot 9 maanden doorlooptijd heeft.

De oplossing is te vinden in preventie door mensen bewust te maken van hun onbewuste destructieve gedragspatronen. Alleen zo is te voorkomen dat mensen hun burn-out niet zien aankomen, zodat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zelfsaboterend gedrag.

De VMC® is de enige tool in de wereld die in staat is om de onbewuste destructieve gedragspatronen in kaart te brengen. In combinatie met doelgerichte coaching is een persoon in staat om versterkt en weerbaar op eigen kracht verder te gaan.

Om de gedragsverandering nog meer te verankeren richting meer zelfbewustzijn adviseren wij naast coaching het programma Vertragen te volgen. Dit kan klassikaal, 1 op 1 en online gevolgd worden. Voor meer informatie: www.vertragen.nl.

Hoe ziet het VMC proces er uit?

Wanneer de organisatie (of individu) besluit om preventief met de VMC® aan de slag te gaan, ontvangt de organisatie de aangevraagde inlogcodes voor het maken van de VMC®. Het proces bestaat uit 2 hoofdfasen (zie ook het hoofdstuk Businesscase).

Fase 1

De vragenlijst wordt online door de deelnemer(s) ingevuld (100 vragen). Het invullen duurt circa 20 minuten. Nadat de vragenlijst is verstuurd, worden de resultaten doorgestuurd naar de VMC® coach om deze te bespreken met de deelnemer. Tijdens het bespreken van de resultaten concentreren we ons met name op het inzicht in destructieve gedragspatronen, stressbeleving en stressbeheersing.

Fase 2

In eventuele vervolggesprekken staat het weerbaar maken van de persoon binnen zijn systemen en het doorbreken van de gedragspatronen centraal. Dit doen we aan de hand van een breed pallet aan interventies passend bij de persoon. NCPSB heeft een landelijke coachpool bestaande uit coaches met diverse achtergronden, zodat maatwerk geleverd kan worden.

Na de coaching willen we dat de persoon versterkt op eigen kracht verder gaat. Hiervoor hebben we een speciaal programma ontwikkeld om de weerbaarheid te verankeren. De dienst die we hiervoor leveren is Vertragen. Dit kan zowel klassikaal, 1 op 1 als via e-learning. Meer informatie hierover vindt u op de website vertragen.nl.

Bestel de VMC voor jouw organisatie

 

Word VMC Coach

 

NCOO | Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen is licentiehouder van NCPSB.

TOP