Cookie Policy

Cookie Policy

 

Privacy statement

 

De hier vermelde Privacy statement van NCOZ Groep BV is van toepassing voor alle werkmaatschappijen en handelsnamen binnen de holding: NCOO, NCOW, Vertragen.nl, NCPSB Nederland en Interventieteam Nederland. llp en alle onder haar vallende handelsnamen Nationaal Centrum NCOO, Nationaal Centrum Onbezorgd Werken en Vertragen.nl, verder te noemen NCOO.

 

De NCOZ Groep BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NCOZ Groep BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als NCOZ Groep BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door NCOZ Groep BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinde; 

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De overeengekomen opdracht. 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NCOZ Groep BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- (Zakelijk) Telefoonnummer; 

- (Zakelijk) E-mailadres; 

- Geslacht. 

 

Uw persoonsgegevens worden door NCOZ Groep BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door NCOZ Groep BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn en Facebook. 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NCOZ Groep BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam 

- Tussenvoegsel; 

- Achternaam; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres. 

 

Uw persoonsgegevens worden door NCOZ Groep BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

 

Contactgegevens: 

NCOZ Groep BV 

Zuiderplein 37 

8911 AP Leeuwarden

TOP