Algemene handelsvoorwaarden NCOZ Groep B.V.

Algemene handelsvoorwaarden Onbezorgd Ondernemen

De hier vermelde Algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing voor NCOZ Groep B.V. en alle onder haar vallende werkmaatschappijen en handelsnamen:
- Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen (NCOO) B.V. (i.o.)
Nationaal Centrum Onbezorgd Werken (NCOW)
-
Vertragen.nl
-
NCPSB Nederland B.V.
-
Interventieteam Nederland B.V.,

verder te noemen NCOZ.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor (organisatie-) advisering, interim- en projectmanagement, training en coaching, alsmede overige vormen van professionele dienstverlening tussen NCOZ en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent Opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Offertes

Offertes van NCOZ zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. NCOZ zal de door hem te verlenen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aanbiedingen van NCOZ zijn één maand geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt NCOZ zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De door NCOZ te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als ‘inspanningsverplichting’, tenzij anders wordt overeengekomen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerk(st)ers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die NCOZ nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerk(st)ers van de eigen organisatie van Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Opdrachtgever of door NCOZ geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel

NCOZ kan in overleg met Opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met NCOZ plaatsvinden.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven.
 Bij een opdracht wordt door NCOZ minimaal een dagdeel, zijnde 4 werkuren, in rekening gebracht.  Reis- en verblijfskosten worden separaat door NCOZ gedeclareerd. Voorzover reis- en verblijfskosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan NCOZ verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die NCOZ noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere dan hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 Als de bijeenkomsten/afspraken door omstandigheden niet door kunnen gaan, dan dient dit minimaal drie werkdagen van te voren te worden gemeld, anders worden de kosten voor de geplande tijdsduur door NCOZ aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 Bij overmacht bijvoorbeeld door ziekte of overige omstandigheden waarbij overmacht aan de orde is, wordt 50% van de geplande tijdsduur doorberekend. Onder overmacht valt zeker niet een wijziging in het werkschema. Verzuimde afspraken worden door NCOZ volledig in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

7. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium alsmede de kosten, zoals in artikel 6 genoemd, en voorzover deze niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden wekelijks (achteraf) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt Opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft, kan NCOZ met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitbreiden of wijzigen.
 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal NCOZ dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van Opdrachtgever, zal NCOZ de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.

9. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van NCOZ, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die NCOZ verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. NCOZ kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor de uitvoering van de opdracht zal zijn. De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na verzending van de laatste (eind)factuur dient Opdrachtgever NCOZ daarover te berichten. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10. Tussentijdse beëindiging

Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet nakomt, is NCOZ bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen. Voorts kunnen Partijen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Ingeval een van beide Partijen in staat van faillissement gaat, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere Partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van NCOZ. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van NCOZ. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

NCOZ is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. NCOZ zal in het kader van de opdracht alle mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever. Aansprakelijkheid voor reconstructiekosten van informatie en/of documenten die voor de behandeling van een opdracht aan NCOZ zijn toevertrouwd zijn gemaximeerd op EUR 125.000,-.
 Opdrachtgever zal zonder toestemming van NCOZ aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van NCOZ, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van NCOZ ter beschikking stellen.

13. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit een overeenkomst, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat NCOZ voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 Een interventie vindt alleen plaats met instemming van de desbetreffende cliënt.

14. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en NCOZ is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen slechts worden berecht door de bevoegde rechter en het arrondissement van het kantooradres van NCOZ.

TOP